Ogłoszenie o naborze Projektów Innowacji – nabór uzupełniający

Zdjęcie przedstawia drobne fioletowe kwiaty oraz logotyp Generatora Dostępności

Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do innowatorów, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do dalszych prac w Inkubatorze Innowacji Społecznych “Generator Dostępności” w naborze uzupełniającym.

25 lipca 2022 r. ogłaszamy nabór Projektów Innowacji w Inkubatorze “Generator Dostępności”. Rekrutacja potrwa do wyczerpania puli grantów.

Komisja Oceny Innowacji na podstawie analizy przesłanych Kart Innowacji wybrała zgłoszenia kwalifikujące się do dalszych prac w Inkubatorze Innowacji Społecznych. Kolejnym krokiem jest rozwój innowacyjnych pomysłów przy wsparciu Inkubatora i opracowanie przedstawionych koncepcji na wzorze Projektu Innowacji.

Uzupełnione Projekty Innowacji należy dostarczyć drogą elektroniczną pod adres: generator@spoldzielnie.org

W ciągu 7 dni kalendarzowych od przesłania wersji elektronicznej należy dostarczyć do Inkubatora również podpisaną na końcu zgodnie z zasadami reprezentacji wersję papierową. Adres wysyłki:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Górecka 115/1
61-475 Poznań

 

Inkubacja merytoryczna

Inkubator zapewnia innowatorom wsparcie:

  • Kadry Inkubatora – pomagającej w kwestiach organizacyjnych i formalnych
  • Mentorów Innowacji – stałych opiekunów innowatorów, którzy towarzyszą im przez cały okres pracy w Inkubatorze
  • Doradców specjalistycznych – osób posiadających specjalistyczną wiedzę w wybranych obszarach, angażowanych stosownie do potrzeb innowatorów

Sposób weryfikacji Projektów Innowacji

Ocena Projektów Innowacji prowadzona jest każdorazowo po wpłynięciu minimum 3 formularzy. Po wstępnej weryfikacji formalnej Projekty Innowacji, które otrzymają oceny pozytywne, zostaną poddane analizie merytorycznej Komisji Oceny Innowacji, podczas której innowatorzy będą bronić swoich pomysłów podczas pitchingów. Po obronie Projektu Innowacji Komisja Oceny Innowacji dokona oceny, kierując się następującymi kryteriami:

  • Innowacyjność, oryginalność podejścia do problemu/rozwiązania
  • Trafność wniosków w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej rozwiązania
  • Skalowalność, możliwość multiplikowania rozwiązania, łatwość i użyteczność zastosowania
  • Efektywność
  • Stopień realnego oddziaływania na sytuację grupy docelowej
  • Spełnianie standardów dostępności określonych w zał. nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w zakresie równości i dostępności (warunek konieczny)

Na podstawie uzyskanych wyników punktowych Komisja Oceny Innowacji przygotuje listę rankingową Projektów Innowacji, wskazując Projekty rekomendowane do otrzymania grantów. Grant zostanie powierzony tym innowatorom, którzy uzyskali w każdej z kategorii oceny minimum 50% punktów.

Sprawdź wszystkie etapy pracy w Inkubatorze TUTAJ >>