Generator Dostępności: Wyniki oceny Projektów Innowacji w naborze uzupełniającym

Przedstawiamy wyniki oceny Projektów Innowacji w naborze uzupełniającym do Inkubatora „Generator Dostępności”. Wszystkie podmioty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną. Spośród pięciu Projektów Komisja Oceny Innowacji wybrała cztery, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji powierzenia grantu na testowanie innowacji społecznej. Jeden podmiot znalazł się na liście rezerwowej.

Warunkiem takiej kwalifikacji na etapie oceny merytorycznej było spełnienie wymogu średniej liczby punktów na poziomie minimum 50% w każdej z pięciu ocenianych przez Komisję Oceny Innowacji kategorii.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie! Ze wszystkimi innowatorami będziemy pozostawać w kontakcie.