Zgłoszenie

1. Dostrzegasz problem w swoim otoczeniu związany z problematyką dostępności dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami. Chcesz na niego odpowiedzieć. Pogłębiasz wiedzę na jego temat, poznajesz istniejące rozwiązania i zastanawiasz się, dlaczego są niewystarczające. Tworzysz pierwsze koncepcje, jakie rozwiązanie byłoby do niego najlepiej dopasowane.
2. Znajdujesz ofertę Inkubatora Generator Dostępności, może w trakcie z któregoś z wydarzeń, które organizuje. Kontaktujesz się z kadrą projektu, dopytując o zasady współpracy oraz przedstawiając interesującą cię tematykę.
3. Uzupełniasz formularz Karty Innowacji, a pracownik Inkubatora podpowiada ci, jak przedstawić kluczowe kwestie pod kątem kryteriów projektowych. Po korekcie wysyłasz pocztą ostateczną wersję zgłoszenia.
4. Kadra Inkubatora weryfikuje zgłoszenie pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli spełnia wszystkie kryteria i otrzymuje odpowiednią liczbę punktów, trafiasz do Inkubatora na inkubację merytoryczną.

Inkubacja merytoryczna

1. Kadra Inkubatora przeprowadza z Tobą rozmowę wprowadzającą, podczas której zapoznajesz się z zasadami pracy w Inkubatorze i dostępnymi możliwościami.
2. W swoim lokalnym środowisku pracujesz nad wybranym problemem, rozwijając i modyfikując koncepcje rozwiązania. W proces ten angażują się różni interesariusze.
3. Jesteś w stałym kontakcie z Mentorem Innowacji. Stosownie do potrzeb konsultujesz się z różnymi doradcami specjalistycznymi, np. specjalistami w zakresie pracy z określonymi grupami, marketingu, zarządzania, edukacji czy tworzenia budżetu projektu.
4. Efektem Twojej pracy jest Projekt Innowacji, który składasz do Inkubatora. Po weryfikacji merytorycznej Komisja Oceny Innowacji zaprasza cię na rozmowę, podczas której opowiadasz o swoich planach i wyjaśniasz wątpliwości. Komisja podejmuje decyzję, czy Inkubator może przekazać grant na innowację oraz wskazuje swoje rekomendacje przed podpisaniem umowy.

Testowanie

1. We współpracy z kadrą Inkubatora dopracowujesz i uszczegóławiasz swoją koncepcję innowacji. Podpisujesz umowę z Inkubatorem i otrzymujesz z góry pierwszą transzę środków na testowanie.
2. Wdrażasz wymyślone przez siebie rozwiązanie. Realizujesz swoją wizję, cały czas monitorując proces i ewentualnie korygując założenia. Jesteś w kontakcie z kadrą Inkubatora i ze specjalistami.
3. Przygotowujesz produkty końcowe – materiały dla kolejnych użytkowników (osób, organizacji, instytucji), którzy chcieliby spróbować skorzystać z wypracowanego rozwiązania.
4. Rozliczasz się z Inkubatorem, podsumowujesz swoją pracę i jej efekty.

Upowszechnienie

1. Zewnętrzni audytorzy analizują różne innowacje, biorąc pod uwagę ich potencjał upowszechnienia, znaczenie i efektywność. Wytypowują kilka z nich do upowszechnienia przez Inkubator.
2. We współpracy z tobą Inkubator przygotowuje materiały promocyjne, które mają największy potencjał zainteresowania kolejnych użytkowników.
3. Inkubator organizuje wydarzenia i współpracuje z innymi podmiotami w celu nagłośnienia najciekawszych inicjatyw.
4. Dla wszystkich innowatorów Inkubator organizuje spotkania w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, a także przeszkolenia w wybranych obszarach.