Nabór uzupełniający: Wyniki oceny zgłoszeń (I tura)

Przedstawiamy wyniki oceny zgłoszeń w naborze uzupełniającym (I tura) do Inkubatora „Generator Dostępności”. Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły etap wstępnej oceny formalnej.

Do Inkubatora spłynęło 6 zgłoszeń, wszystkie otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

5 zgłoszeń zostało zakwalifikowanych do pracy w Inkubatorze. Warunkiem takiej kwalifikacji na etapie oceny merytorycznej było spełnienie wymogu średniej liczby punktów na poziomie 50% w każdej z ocenianych przez Komisję Oceny Innowacji kategorii.

  • kody zgłoszeń (każdy innowator otrzymał swój kod mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie)
  • wynik wstępnej oceny formalnej
  • liczbę przyznanych punktów w ramach oceny merytorycznej
  • informacje o spełnieniu wymogu 50% punktów w każdej kategorii
  • informacje o kwalifikacji do inkubacji w Inkubatorze

Zgłoszeniodawcy, którzy przeszli pozytywnie etap oceny merytorycznej i mają status zakwalifikowanych, w celu przyjęcia do Inkubatora powinni przesłać swoje zgłoszenia w formie papierowej (i stosownie podpisane) w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o pozytywnej ocenie merytorycznej.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do dalszej pracy nad rozwojem innowacyjnych pomysłów w obszarze dostępności!