Chcesz zgłosić się do Inkubatora „Generator Dostępności”? Tutaj znajdziesz Karty Innowacji oraz najważniejsze informacje!

Stan rekrutacji

Trwa nabór uzupełniający do Inkubatora „Generator Dostępności”.

Karty Innowacji

Karta Innowacji to jedyny dokument niezbędny na tym etapie. Formularz zawiera podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie. Dostępne są dwa wzory Karty Innowacji w zależności od formy prawnej zgłaszającego się innowatora.

1. Karta Innowacji dla osób fizycznych i grup nieformalnych

 

2. Karta Innowacji dla osób prawnych (w tym m.in.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Pomysły i wątpliwości warto skonsultować z kadrą Inkubatora przed wysłaniem!

Chcesz wiedzieć więcej?

Zastanawiasz się nad zgłoszeniem? Masz pytania? Chcesz coś skonsultować? Odezwij się do nas!

generator@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Postępy projektu możesz śledzić na bieżąco na naszej stronie innowacje.spoldzielnie.org oraz na Facebooku: facebook.com/innowatorzy

Procedury i inne dokumenty

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady? Procedury projektowe oraz inne dokumenty zostały zebrane na tej podstronie: LINK >>>

Dlaczego warto?

To nie jest zwykły program grantowy. Nie chodzi w nim o dużą skalę działania ani promocyjny zasięg. „Generator Dostępności” to szansa na stworzenie czegoś nowego, odpowiedź na specyficzne problemy, które dotychczas nie były zauważane albo których wcześniejsze rozwiązania nie były skuteczne. Wspieramy pracę merytoryczną i zaangażowanie. Osoby i podmioty przyjęte do naszego Inkubatora trafiają pod opiekę Mentorów Innowacji i doradców specjalistycznych, którzy pomagają dopracować pomysły. Granty o średniej wartości 35 tys. zł pozwalają na przeprowadzenie kilkumiesięcznych testów wypracowanych rozwiązań. Na końcu te inicjatywy, które sprawdzą się najlepiej, będą dodatkowo promowane i upowszechniane.

Najważniejsze pytania

❓ Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz?

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pod adres generator@spoldzielnie.org. Jest to jedyny dokument wymagany na tym etapie. Przesłanie formularza w wyżej wskazanym terminie i na wyżej wskazany adres jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w naborze.

Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w programie Word lub Open Office Writer), ewentualnie w formie pliku PDF, ale bez potrzeby skanowania podpisów zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot.

Dostarczenie podpisanej wersji papierowej będzie konieczne do przyjęcia do Inkubatora, ale dopiero po pozytywnej ocenie zgłoszenia.

❓ Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych. Grupę nieformalną tworzą co najmniej 2 osoby. W przypadku zgłoszenia grupy nieformalnej w części I formularza uzupełnia się dane dla lidera/liderki tej grupy.

Aplikować mogą podmioty z terenu całej Polski.

Inkubator nie ma preferencji w kwestii rodzaju podmiotów, które mogłyby dostać granty.

❓ Ile zgłoszeń można przesłać?

Każdy innowator może przesłać w jednej turze maksymalnie 4 odrębne, nietożsame zgłoszenia. Muszą między nimi występować wyraźne różnice.

❓ Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Zgłoszenie musi dotyczyć rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze szeroko rozumianej dostępności w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji.

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione. Przy wprowadzaniu treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim podpowiedzi. Formularz musi zostać wypełniony w języku polskim.
Zgłoszenia powielające już zgłoszone przez zgłoszeniodawcę pomysły będą odrzucane na etapie weryfikacji formalnej.
Pod kątem merytorycznym Komisja Oceny Innowacji będzie analizować następujące kryteria:

  • Innowacyjność, oryginalność podejścia do problemu/rozwiązania;
  • Znajomość problemu, trafność wniosków w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej rozwiązania;
  • Doświadczenie, zasoby, potencjał innowatora rozwiązania;
  • Motywacja do realizacji innowacji rozwiązania;
  • Użyteczność proponowanego pomysłu, potencjał w zakresie realnego rozwiązania opisanych problemów, zakładanych rezultatów.

Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania, a jedynie zarys kierunku, w jakim mają zmierzać prace w Inkubatorze. Zachęcamy do tego, żeby skonsultować się przed zgłoszeniem z kadrą Inkubatora. Zawsze chętnie pomożemy.

❓ Co się stanie po przesłaniu Karty Innowacji?

Każdorazowo, kiedy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze uzupełniającym wpłynie min. pięć zgłoszeń (kart innowacji), rozpoczęta zostanie procedura ich oceny. Formularze będą sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W razie uchybień formalnych można je uzupełnić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji z Inkubatora. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Autorzy najlepszych zgłoszeń wytypowanych przez Komisję Oceny Innowacji zostaną zaproszeni do dalszej pracy w Inkubatorze.