Generator Dostępności: ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Czas na innowacje! Ogłaszamy nabór uzupełniający do Inkubatora „Generator Dostępności”. Poszukujemy nowych rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Zapraszamy do inkubatora każdego: osoby, organizacje, instytucje oraz firmy z całej Polski, które chcą tworzyć i rozwijać nowatorskie rozwiązania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zależy nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł.

Karty Innowacji

8 czerwca 2022 r. ogłaszamy nabór uzupełniający do Inkubatora. Zapraszamy do przesyłania Kart Innowacji służących zgłoszeniu chęci udziału w naborze do Inkubatora. Udostępnione dokumenty zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie.

1. Jak i gdzie przesłać formularz?

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej pod adres generator@spoldzielnie.org. Jest to jedyny dokument wymagany na tym etapie.

Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w programie Word lub Open Office Writer), bądź też w formie pliku PDF, ale bez potrzeby skanowania podpisów zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot.

Dostarczenie wydrukowanej i podpisanej wersji będzie konieczne do przyjęcia do Inkubatora, ale dopiero po pozytywnej ocenie zgłoszenia na wstępnym etapie.

2. Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych z całej Polski. Każdy innowator może przesłać w jednej turze maksymalnie cztery zgłoszenia. Grupa nieformalna składa się z co najmniej 2 osób.

3. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione. Przy wprowadzaniu treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim podpowiedzi. Formularz musi zostać wypełniony w języku polskim.
Karty Innowacji powielające pomysły przesłane już wcześniej przez zgłoszeniodawcę będą odrzucane na etapie weryfikacji formalnej.
Pod kątem merytorycznym Komisja Oceny Innowacji będzie analizować następujące kryteria:

  • Innowacyjność, oryginalność podejścia do problemu/rozwiązania;
  • Znajomość problemu, trafność wniosków w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej rozwiązania;
  • Doświadczenie, zasoby, potencjał innowatora rozwiązania;
  • Motywacja do realizacji innowacji rozwiązania;
  • Użyteczność proponowanego pomysłu, potencjał w zakresie realnego rozwiązania opisanych problemów, zakładanych rezultatów.

4. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Każdorazowo, kiedy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze uzupełniającym wpłynie min. pięć zgłoszeń (kart innowacji), rozpoczęta zostanie procedura ich oceny. Formularze będą sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W razie uchybień formalnych można je uzupełnić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji z Inkubatora. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Autorzy najlepszych zgłoszeń wytypowanych przez Komisję Oceny Innowacji zostaną zaproszeni do dalszej pracy w Inkubatorze.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zastanawiasz się nad zgłoszeniem? Masz pytania? Chcesz coś skonsultować? Odezwij się do nas!

Kontakt do naszego zespołu:
generator@spoldzielnie.org
tel. 515 323 393, 61 887 11 66

Postępy projektu możesz śledzić na bieżąco na naszej stronie innowacje.spoldzielnie.org oraz na Facebooku na fanpage’u „Innowatorzy społeczni”.

Procedury

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady?
Zapoznaj się z Procedurami realizacji projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” >>>