Statystyki naboru w I turze

W I turze naboru do Inkubatora “Generator Dostępności” otrzymaliśmy aż 150 zgłoszeń! Tak duża liczba pozwala nam udostępnić ciekawy przegląd podejmowanych tematów, rozwiązań oraz specyfiki samych innowatorów.

Kim byli innowatorzy?

Forma prawna

Niemal połowa zgłoszeń pochodziła z organizacji pozarządowych, w tym głównie z fundacji (31,3% ogółu). Udział ten pozostał bez zmian w gronie innowatorów przyjętych do Inkubatora.

Osoby fizyczne lub grupy nieformalne stanowiły 32% ogółu zgłoszeń, ale wśród innowatorów przyjętych do Inkubatora było to 39%. Dwukrotnie częściej innowatorzy zgłaszali się w ramach grup niż indywidualnie. Podobnie wygląda ta proporcja wśród przyjętych innowatorów.

11% stanowiły zgłoszenia pochodzące od instytucji publicznych. Wśród pozytywnie zaopiniowanych było to 7%.

Lokalizacja

Zgłoszenia dotarły do Inkubatora z 9 województw, w tym najwięcej z Wielkopolski. Wyróżniało się również województwo mazowieckie. Ponad 60% zgłoszeń spłynęło z miast wojewódzkich, w tym najwięcej z Poznania.

Grupy docelowe

Trzy czwarte projektów dotyczyło osób z niepełnosprawnościami. 29% poświęconych było seniorom. Część projektów dotyczyła obu tych grup.

Wśród projektów dla osób z niepełnosprawnościami zwrócić można uwagę na następujące grupy:

  • osoby z niepełnosprawnością ruchową (15%)
  • osoby z obniżoną sprawnością sensoryczną, w tym m.in. osoby głuche lub niewidzące (15%)
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną (12%)
  • osoby z chorobami neurologicznymi (5%)
  • osoby ze spektrum autyzmu (4%)
  • osoby z chorobami psychicznymi (3%)

Przedstawione wyżej dane dotyczą udziału procentowego w całości zgłoszeń.

Należy nadmienić, że aż 11% projektów skupiało się na opiekunach osób z niepełnosprawnościami lub seniorów.

Podejmowane tematy

Najczęściej podejmowanym zagadnieniem w projektach było zdrowie, w tym przede wszystkim zdrowie fizyczne (25%). Projekty dotyczące zdrowia psychicznego stanowiły 8% całości. Wiele osób zwracało uwagę na problemy w obszarze szeroko rozumianej edukacji (24%). Nieco mniej projektów dotyczyło włączenia społecznego (16%). Dostępność w obszarze kultury i rozrywki poprawiać miało 15% zgłaszanych projektów. 7% projektów dotyczyło wyzwań na rynku pracy. Taki sam odsetek skupiał się na rozwiązaniach ułatwiających codzienne funkcjonowanie. 5% projektów wiązało się z zagadnieniami dotyczącymi transportu.

Proponowane rozwiązania

27% zgłoszonych propozycji skupiało się na różnych narzędziach edukacyjnych (w tym poradnikach, kursach online, materiałach video, warsztatach itd.). W 21% zgłoszeń odpowiedzi na zaobserwowane problemy upatrywano w rozwiązaniach IT. Nowatorskie produkty stosowane do rozwiązywania problemu dostępności w wybranych obszarach proponowano w 14% przypadków. W 11% projektów oferowano odbiorcom wsparcie psychologiczne. 7% rozwiązań polegało na udostępnieniu usług wspierających życie codzienne. W przypadku 6% zgłoszeń rozwiązanie wybranych problemów znajdowano w organizacji wydarzeń.

Taktyka przygotowania zgłoszenia

19 innowatorów złożyło więcej niż jedną innowację. Z tego grona dziesiątka zakwalifikowała się do Inkubatora, w tym trzy podmioty z dwoma zgłoszeniami. Nie było przypadku zakwalifikowania innowatora z większą liczbą zgłoszeń.

Aż 77% zgłoszeń spłynęło w ostatnim dniu naboru. Wśród ostatecznie przyjętych stanowiły one jednak już tylko 63%. Wśród ostatnich 20 nadesłanych zgłoszeń do pracy w Inkubatorze zakwalifikowało się tylko jedno.