Wyniki oceny zgłoszeń w I turze naboru

Przedstawiamy wyniki oceny zgłoszeń w I turze naboru do Inkubatora “Generator Dostępności”. Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły etap wstępnej oceny formalnej.

Do Inkubatora spłynęło 150 zgłoszeń, z których 141 skierowano do oceny merytorycznej. 41 zgłoszeń zostało zakwalifikowanych do pracy w Inkubatorze. Warunkiem takiej kwalifikacji na etapie oceny merytorycznej było spełnienie wymogu średniej liczby punktów na poziomie 50% w każdej z ocenianych przez Komisję Oceny Innowacji kategorii.

Udostępniona lista rankingowa przedstawia:

  • kody zgłoszeń (każdy innowator otrzymał swój kod mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie)
  • wynik wstępnej oceny formalnej
  • liczbę przyznanych punktów w ramach oceny merytorycznej
  • informacje o spełnieniu wymogu 50% punktów w każdej kategorii
  • informacje o kwalifikacji do inkubacji w Inkubatorze

Innowatorzy zakwalifikowani do pracy w Inkubatorze w celu formalnego przyjęcia są zobowiązani dostarczyć papierowe wersje zgłoszeń, jednak związku z panującym w Polsce stanem epidemicznym wymóg ten został zawieszony do odwołania.

Tymczasem kadra Inkubatora zaprasza już teraz wszystkich zakwalifikowanych innowatorów do pracy nad Projektami Innowacji. Szczegóły zostaną Państwu przedstawione w wiadomościach mailowych.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do dalszej pracy nad rozwojem innowacyjnych pomysłów w obszarze dostępności!