Inkubator Innowacji Społecznych “Generator Dostępności” realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

ul. Górecka 115/1

61-475 Poznań

tel. 61 887 11 66 

SNRSS Nasz zespół

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych to wiodąca polska organizacja pozarządowa, która od niemal 20 lat działa w sektorze ekonomii społecznej. 

Nasza działalność polega m.in. na tworzeniu nowych i wspieraniu już działających podmiotów ekonomii społecznej. Są to zarówno przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), jak i podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, warsztaty terapii zajęciowej).

Zajmujemy się doradztwem z zakresu ekonomii społecznej, prawa, finansów i księgowości, marketingu. Pomagamy zarejestrować nowy podmiot, pozyskać fundusze na jego rozwój i napisać solidny biznesplan. Wszystko to robimy nieodpłatnie – zarówno w ramach realizowanych przez nas różnorodnych projektów, jak i w ramach działalności statutowej.

Od 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzi Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w 2015 prowadzony przez nas Ośrodek otrzymał akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Ponieważ razem łatwiej, chętnie angażujemy się we współpracę. Wśród naszych partnerów są jednostki samorządu terytorialnego, firmy i organizacje pozarządowe zarówno z Polski, jak i z całej Europy. 

Wspieramy rozwój innowacji społecznych związanych ze wsparciem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W latach 2016-19 prowadziliśmy Inkubator Innowacji Społecznych „Małe Wielkie Zmiany” działający w obszarze aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Od 2019 r. Stowarzyszenie jest liderem projektu „Generator Dostępności”.

Angażujemy się w edukację związaną z promowaniem współpracy i spółdzielczości. Prowadzimy zajęcia w szkołach, pracujemy z młodzieżą i dorosłymi.

Bieżącą działalność Stowarzyszenia można śledzić:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

tel. 61 858 45 37

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest jednostką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która działa od 1999 roku.

Zajmujemy się kreowaniem polityki społecznej w regionie. Koordynujemy i aktualizujemy realizację Strategię Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego. Wspieramy ekonomię społeczną współpracując z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Dbamy o rozwijanie i podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek pomocy społecznej.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w ramach programów na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinansowujemy koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej i projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Promujemy rozwiązania i dobre praktyki w zakresie wsparcia wielkopolskich rodzin.

Prowadzimy Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny, który zajmuje się procedurami adopcyjnymi obejmującymi kwalifikację dziecka do przysposobienia, kwalifikację kandydatów do przysposobienia, dobór rodziny przysposabiającej dla dziecka.

Koordynujemy projekty współfinansowane ze środków europejskich, które mające na celu diagnozowanie zagrożeń w zakresie integracji społecznej, budowanie partnerstw, upowszechnianie i zmianę postaw społecznych.

Wypracowujemy i wdrażamy rozwiązania systemowe na płaszczyźnie procedur i społecznej świadomości.

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W latach 2016-2019 pełniliśmy rolę lidera w projekcie “Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. W ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych (https://www.inkubatorwins.pl/) wspieraliśmy proces przygotowania i testowania 30 innowacyjnych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami, seniorów i ich opiekunów. Projekt ten realizowaliśmy w partnerstwie z Miastem Poznań i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Bieżącą działalność ROPS można śledzić: